Privacy Statement

 
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van de website www.jouwhuiskopeninspanje.nl en onze e-mailnieuwsbrief.  

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Rodemco BV, Laan van Poot 214, 2566 EJ Den Haag.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens om:
- Jouw vraag/aanmelding/inschrijving/bestelling te kunnen afhandelen.
- Het versturen een nieuwsbrief of mailing met daarin onder andere, maar niet uitsluitend:
-> Informatie over onze producten en diensten
-> Wijzigingen over onze producten en diensten
-> Informatie over nieuwe producten en diensten
-> Informatie over acties.  

Welke persoonsgegevens
We verwerken alleen de voor het betreffende doel (zie hiervoor) noodzakelijke persoonsgegevens. Dit kan zijn:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Geboortejaar/datum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betaalgegevens
- Overige (bijzondere) persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden
We delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens aan andere derden verstrekken indien hiervoor nadrukkelijke toestemming wordt gegeven.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast is er altijd het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen tot gegevensoverdraging.  Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan gestuurd worden naar info[@]jouwhuiskopeninspanje.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de rechtmatige persoon gedaan worden, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart: 1. Pasfoto 2. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) 3. Paspoortnummer en  4. Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek.

Beveiligen van persoonsgegevens
We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[@]jouwhuiskopeninspanje.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Er kunnen in de toekomst altijd veranderingen plaatsvinden binnen onze organisatie en/of in de inhoud van deze privacyverklaring. De laatste aanpassing van deze privacyverklaring is gedaan op 7 februari 2022.