Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jouw Huis Kopen In Spanje (“JHKIS”)

Datum laatste wijziging: 7 februari 2022

1. Definities 
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.‘Consument’: elke natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten.
2.‘Klant’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger, die gebruikt maakt van de Diensten, Producten of Programma van JHKIS.
3.Programma’s/Producten: hetgeen JHKIS aanbiedt aan Klant en door Klant in het kader van een Overeenkomst kan worden afgenomen. Onder andere, maar niet uitsluitend: online video’s, documenten, modules, live stream, audio, live masterclass, online masterclass, events, cursus, etc.
4.‘Diensten’: alle door JHKIS en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde programma’s, producten en diensten en het verschaffen van toegang tot Programma’s al dan niet via het Platform, alsmede alle andere door JHKIS ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
5.‘Platform’: het besloten gedeelte dat te vinden is op de Website en waarop Programma’s zijn te raadplegen en andere Producten en Diensten door Klant kunnen worden afgenomen.
6. ‘Abonnement’: een duurovereenkomst gesloten tussen JHKIS en Klant.
7.‘Overeenkomst’: de rechtsbetrekking tussen JHKIS en Klant, een en ander in meest ruime zin.
8.‘Website’ verstaan: de Website https://www.jouwhuiskopeninspanje.nl.

2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 
2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en JHKIS gesloten Overeenkomsten waarbij JHKIS Programma’s/Producten/Diensten aanbiedt. De Algemene voorwaarden zijn dus ook van toepassing op Abonnementen, tenzij anders bepaald.
2.2. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
2.3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met JHKIS overeengekomen.
2.4. Het staat JHKIS vrij deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Van een gewijzigde inhoud zal JHKIS melding maken op haar website.
JHKIS

3. De Overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien een aanbod een beperkte geldingsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk bij het aanbod vermeld.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van JHKIS door de Klant. Dit geschiedt door aankoop van een van de aangeboden Programma’s/Producten/Diensten via de Website en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is JHKIS daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JHKIS de afwijkingen schriftelijk bevestigt.
3.4. JHKIS kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Annulering Digitale Producten/Programma's/Diensten/Abonnementen
4.1. De Klant verkrijgt direct na aankoop van de digitale Producten/Programma's/Diensten/Abonnementen toegang tot, en de beschikking over, de volledige inhoud. De levering van de digitale inhoud vindt daarmee plaats binnen de bedenktijd van 14 dagen (termijn herroepingsrecht).
4.2. Gezien het bovenstaande is er geen herroepingsrecht van toepassing. De Klant ziet hier met de aankoop en het daarbij akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden vanaf.
4.3. Uitzondering op bovenstaande betreft de aankoop van deelname aan een Live Masterclass, zie hiervoor artikel 5.

5. Annulering Live Masterclass
5.1. Gedurende de eerste 14 dagen na de aankoop van deelname aan een Live Masterclass heeft de Klant het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst met JHKIS te herroepen (de “Bedenktijd”). JHKIS mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden verplichten. De Bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
5.2. Op deelname aan de Live Masterclass is na het verstrijken van de bedenktijd (14 dagen) annulering met volledige restitutie niet meer mogelijk. Bij annulering in de periode tot 60 dagen voorafgaand aan de Live Masterclass vindt restitutie van 50% van de kosten plaats. Bij annulering in de periode tussen 31 en 59 dagen voorafgaand aan de Live Masterclass vindt restitutie van 25% van de kosten plaats. Bij annulering in de periode tussen 1 en 30 dagen voorafgaand aan de Live Masterclass vindt geen restitutie plaats. Bij restitutie worden wel administratiekosten in rekening gebracht
5.3. Het is mogelijk om in plaats van deelname aan de Live Masterclass op de oorspronkelijke data waarvoor Klant zich heeft aangemeld/ingeschreven, deel te nemen aan de Live Masterclass op een andere data (onder voorbehoud van beschikbaarheid). Dit kan tot 31 dagen voorafgaand aan de Live Masterclass waarvoor Klant zich in eerste instantie heeft aangemeld. In de periode tussen 1 en 30 dagen voorafgaand aan de Live Masterclass, waarvoor Klant zich in eerste instantie heeft aangemeld is een wijziging niet meer mogelijk.  
5.4. Annulering dient te geschieden door een email te sturen aan info[@]jouwhuiskopeninspanje.nl.
5.5. In geval van restitutie of het wijzigen van data worden ten alle tijden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht betreffende € 81,- excl btw.

6. Uitvoering van de Overeenkomst 
6.1. JHKIS zal zich inspannen de Programma’s/Producten/Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
6.2. JHKIS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal JHKIS de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van derden komen niet voor rekening van Klant, en zullen door JHKIS niet worden doorbelast aan Klant.
6.3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JHKIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan JHKIS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JHKIS zijn verstrekt, heeft JHKIS het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
6.4. JHKIS behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren in de Programma’s/Producten/Diensten of het Platform. Dit is tevens mogelijk wanneer de Overeenkomst al is aangegaan, mits de wijzigingen een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst niet in de weg staan.
6.5. Indien voor de uitvoering van Programma’s/Producten/Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant JHKIS hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. JHKIS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

7. Garanties
7.1. JHKIS biedt nadrukkelijk geen garanties met betrekking tot haar Programma’s/Producten/Diensten of de resultaten van het volgen van een of meerdere Programma’s/Producten/Diensten en/of het opvolgen van gegeven adviezen.
7.2. De resultaten en ervaringen die op de Website worden genoemd, zijn resultaten die eerder zijn geboekt, maar vormen geenszins een garantie.

8. Abonnementen: duur, opzegging, verlenging 
8.1. JHKIS biedt bij sommige Programma’s/Producten/Diensten betaling per Abonnement aan. Een Abonnement heeft een standaard duur van 12 maanden.
8.2. Het Abonnement wordt bij verloop van een termijn automatisch verlengd voor de duur van één termijn. Het Abonnement kan na de initiële duur van 12 maanden worden opgezegd waarbij er sprake is van een opzegtermijn van 3 volledige kalendermaanden.
8.3. Opzegging is alleen mogelijk per e-mail via info[@]jouwhuiskopeninspanje.nl

9. Kosten, honorering en betaling
9.1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Bedragen dienen in ieder geval binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te zijn voldaan.
9.2. JHKIS heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
9.3. Betaling geschiedt via overboeking door de Klant of via creditcard of iDEAL op de Website.
9.4. In geval van machtiging geeft De Klant JHKIS een machtiging om bij elke automatische verlenging van het Abonnement het overeengekomen bedrag af te schrijven middels een automatische doorlopende incasso. Indien de Klant betaalt en het betaalde bedrag storneert, leidt dit tot een automatische ontbinding van de Overeenkomst, onverminderd het recht van JHKIS op de nog te incasseren bedragen tot het einde van de looptijd van de overeenkomst, danwel tot het moment van opzegging.
9.5. In sommige gevallen is het mogelijk om in termijnen te betalen. Wanneer dit een mogelijkheid is, staat dit aangegeven op de Website.
9.6. De KlantJHKIS heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan JHKIS mede te delen.
9.7. JHKIS kan Abonnementen en de prijs van Abonnementen van tijd tot tijd wijzigen. Klant kan hieraan geen rechten op terugbetaling of korting ontlenen.
9.8. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij is gewezen op de te late betaling en hem een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is JHKIS gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen welke: 1. bij Consumenten, zijn vast te stellen volgens de staffel buitengerechtelijk incassokosten (BIK); 2. bij zakelijke Klanten, 15% van de openstaande vordering bedragen, met een minimumbedrag van EUR 50,-, tenzij JHKIS noodzakelijkerwijs hogere kosten ter incasso heeft moeten maken, in welk geval de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen.
 
10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
10.1. JHKIS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat JHKIS goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
10.2. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is JHKIS gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
10.3. JHKIS is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
10.4. JHKIS is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder gehouden zijn tot restitutie van bedragen of schadevergoeding in de navolgende gevallen: 1. Minderjarigheid van de Klant; 2. Misbruik van haar Programma’s/Producten/Diensten; 3. Niet naleving van huisregels op het Platform; 4. Na enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van JHKIS; 5.JHKIS het om enige andere reden zwaarwegende reden noodzakelijk acht om de Overeenkomst direct te beëindigen.

11. Aansprakelijkheid 
11.1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. JHKIS is niet aansprakelijk voor schade indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
11.2. JHKIS is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Programma’s/Producten/Diensten van JHKIS verleent de Klant de bevoegdheid aan JHKIS om, als een door JHKIS ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
11.3. JHKIS is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
11.4. JHKIS is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform. Wij kunnen niet garanderen dat onze (online) diensten zonder verstoringen of beperkingen zullen functioneren.
11.5. JHKIS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
11.6. JHKIS is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in het betreffende artikel “Overmacht”.
11.7. Indien JHKIS aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die door de Klant is geleden, of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van JHKIS met betrekking tot haar Diensten en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
11.8. Enige aansprakelijkheid van JHKIS is bovendien te allen tijde beperkt tot het door haar aansprakelijkheidsverzekeraar gedekte en gelimiteerd tot het bedrag van een eventuele uitkering onder haar aansprakelijkheidsverzekering.
11.9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van JHKIS.
11.10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

12. Overmacht
12.1. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van JHKIS, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
12.2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van JHKIS zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, storingen in water- en energieleveringen, uitvallen van het internet of telecommunicatiestructuur, stroomstoringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van JHKIS, in gebreke blijven van leveranciers van JHKIS, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, pandemieën, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
12.3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

13. Privacy en vertrouwelijkheid van gegevens
13.1. JHKIS gaat vertrouwelijk om met informatie die door Klanten wordt gedeeld. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze als zodanig zijn aangeduid.
13.2. JHKIS kan niet aan het in dit artikel bepaalde worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.
13.3. Het privacy statement van JHKIS maakt onderdeel uit van de Overeenkomst. Het privacybeleid is te vinden op: https://www.jouwhuiskopeninspanje.nl/privacypolicy

14. Intellectuele eigendom
14.1. Het nakomen van haar verplichtingen onder de Overeenkomst door JHKIS, zal geen overdracht van enige intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten met zich meebrengen aan de Klant.
14.2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen Programma’s/Producten/Diensten, andere onderdelen van het Platform, documenten, materialen, cursusinhoud, handouts, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van JHKIS, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van JHKIS toegestaan.
14.3. Toegang tot het Programma’s/Producten/Diensten, alsmede het Platform, zijn persoonsgebonden aan een Klant en is niet overdraagbaar aan derden. JHKIS verricht hierop geautomatiseerde en handmatige controles. Indien hierbij onrechtmatigheden worden geconstateerd behoudt JHKIS zich het recht voor de toegang van Klant direct te blokkeren en de Overeenkomst te beëindigen, zonder het recht van Klant op restitutie en/of enige vorm van compensatie.
14.3. Indien de algemene voorwaarden van JHKIS tevens van toepassing zijn verklaard bij het aangaan van de Overeenkomst, wordt een beding waarin deze toestemming door JHKIS wordt geacht te zijn gegeven uitdrukkelijk door JHKIS van de hand gewezen.
14.4. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

15. Klachtenregeling 
15.1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te sturen aan info[@]jouwhuiskopeninspanje.nl JHKIS zal de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.

16. Identiteit van JHKIS
16.1. Naam en handelsnaam Kamer van koophandel: Rodemco B.V. en is bij de KvK geregistreerd onder 62047817. Btw-identificatienummer NL854616123B01 en RSIN: 8546.16.123
16.2. Bezoekadres: Laan van Poot 214, 2566EJ in Den Haag.
16.3. JHKIS is per e-mail te bereiken via [email protected].

17. Toepasselijk recht 
17.1 Op de rechtsverhouding tussen JHKIS en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.